Klubbens vedtægter


Badmintonklubben Ram og Hop

 


 


 


 


    
Vedtægter


§ 1 Navn, hjemsted og formål


Foreningens navn er "Ram & Hop".


Dens hjemsted er København

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme det sportslige og sociale samvær omkring badmintonspillet indenfor og udenfor badmintonbanen. Foreningen søger at udbrede kendskabet til badminton i København og omegn og udvide kredsen af medlemmer gennem vennekontakt, bekendtskaber, opslag og annoncering på nettet og i lokale aviser. Det tilstræbes kontinuerligt at optage nye medlemmer.


§ 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages enhver. Medlemskab kan ikke overdrages eller lånes ud.

Bestyrelsen afgør spilleniveauet for potentielle nye medlemmer.


Såfremt antallet af aktive medlemmer er så stort, at der ikke kan gives fuld spilletid til alle, kan der ikke optages nye medlemmer. I stedet kan der ske optagelse på en venteliste. Bestyrelsen fører ventelisten, hvor prioriteringen sker efter dato for optagelse på ventelisten.


Et medlem, der har været aktivt medlem i mere end 6 måneder og som i længere tid er forhindret i at deltage i badmintonspillet pga. bortrejse, sygdom, uddannelse eller lign. (ca. 6 mdr.), kan søge bestyrelsen om at overgå til passivt medlemskab, hvilket indebærer, at medlemmet i den passive periode p.t. betaler 100 kr. pr. halvår i kontingent. Et passivt medlem kan deltage i klubbens øvrige arrangementer både sociale sammenkomster, medlemsmøder og generalforsamling og har stemmeret som øvrige medlemmer.


Såfremt der ved passivperiodens afslutning er så mange aktive medlemmer, at der ikke kan gives fuld spilletid til alle aktive, må det passive medlem afvente, at der bliver ledig plads, og placeres derfor med første prioritet på foreningens venteliste.


Når medlemskabet atter bliver aktivt, genoptages kontingentbetalingen som for aktive medlemmer.

Medlemskab kan opsiges med dags varsel til den næste måned. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.


§ 4 Kontingent

Aktive og passive medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Kontingentet betales halvårligt ved halvårets start – 1. februar og 1. august. Ved væsentlig misligholdelse af kontingentbetalingen skal bestyrelsen skriftligt rykke for betaling med påkrav om betaling inden 10 dage. Efter to rykkerskrivelser med mindst 10 dages mellemrum kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet, såfremt der stadig ikke er betalt.


Kontingentet anvendes fortrinsvis til indkøb af badmintonbolde samt til at dække udgifter til annoncering m.v.


§ 5 God opførsel

Ved dårlig/usportslig opførsel i foreningssammenhæng kan et medlem bortvises for en kortere periode af bestyrelsen og evt. ekskluderes. Den samlede bestyrelse skal i sådanne tilfælde straks høre de involverede parter og herefter tage stilling til, om der tillige skal ske eksklusion. Den ekskluderede kan fordre spørgsmålet om eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling og har ret til at være til stede under sagens behandling, ligesom vedkommende har taleret.


§ 6 Ordinær generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj måned, og den skal indkaldes skriftligt eller per e-mail til de enkelte medlemmer med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamling skal vedlægges dagsorden, eventuelle forslag, der ønskes behandlet, foreningens årsregnskab og forslag til budget. 


Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.


Indkomne forslag udsendes til medlemmer 1 uge før generalforsamlingen


Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt til en af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Hvert medlem må kun medbringe 1 fuldmagt. Medlemmer, som er i kontingentrestance har ikke stemmeret. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt mindst én af de fremmødte begærer det.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Til vedtægtsændringer kræves dog at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.


Såfremt der ikke er fremmødt de fornødne 2/3 af foreningens medlemmer, men 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte.


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning hertil. Bestyrelsen har dog pligt til at indkalde, hvis mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. I givet fald skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

Ved ekstraordinær generalforsamling udsendes dagsorden 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før og Indkomne forslag udsendes 3 dage før.                                                                      


§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent


2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år


3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


4) Forelæggelse af budget til godkendelse (herunder kontingent fastsættelse)


5) Indkomne forslag


6) Valg af bestyrelse


7) Valg af revisor og bestyrelses suppleant


8) Eventuelt§ 9 Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, dog sådan, at 2 medlemmer afgår i lige år og 3 medlemmer i ulige år og så fremdeles. Bestyrelsen konstituerer sig selv.


Der vælges én suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode


Ved formandens forfald indtræder næstformanden som formand. Ved forfald på en af de øvrige poster indtræder suppleanten på den pågældende post. Genvalg tillades på alle poster.


Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem. Indkaldelsen til  bestyrelsesmøde skal ske med mindst 8 dages varsel og skal indeholde en dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen herunder formanden eller næstformanden er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der tages referat af alle bestyrelsesmøder.


§ 10 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være revideret inden det udsendes med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte udgifter. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter, således at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder desuden årsregnskabet og forslag til budget.


§ 11 Revision

Revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges for en periode af et år på den ordinære generalforsamling. Revisor skal nøje gennemgå det af kassereren udarbejdede årsregnskab og meddele generalforsamlingen sine bemærkninger hertil.


§ 12 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen medlemmer hæfter på noget tidspunkt for foreningens gæld eller underskud.


§ 13 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer.


Såfremt der ikke er fremmødt de fornødne 2/3 af foreningens medlemmer, men 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte. Ved foreningens opløsning tilfalder et eventuelt overskud en almennyttig godgørende organisation.

 

Nærværende vedtægter fra december 2003 er med ændringer vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen den 19. marts 2016 og bekræftet enstemmigt på den ekstraordinære generalforsamling de 9. april 2016. Revideret ved ekstraordinær Generalforsamling lørdag d. 7. sep. 2019