Generalforsamling


Badmintonklubben Ram og Hop

 


 


 


 


    
Ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 7. september 2019 kl. 14 i Svanemøllehallen, beslutningsreferat

 

Tilstede var: Arne, Leon, Karina, Daniella, Therese, Annette J, Annette F, Mette, Kristian, Claus, Jesper, Mette, Peter H, Johnny, Dorte

 

Afbud: Anette A, Henrik, Iver, Peter F, Helle

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Hvad er der sket i sagen om banetildeling? Status v/Arne og Leon
 3. Hvad gør vi nu? Hvilke muligheder har vi?
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Evt. 

 

Ad 1: 

Leon blev valgt som dirigent og Dorte som referent.

 

Ad 2: 

Arne og Leon redegjorde kort for situationen: pga manglende børneattest var R&H ikke inviteret til at søge baner. For ca. 2 mdr siden blev vi genoprettet som folkeoplysende forening og har søgt adskillige "resttider" i portalen. Fået afslag pga. tider/steder øremærket til stævner eller at tiderne ved en fejl kunne søges. Som privatperson kan man dog godt leje baner på de pågældende tider. Forklaring er, at hallerne selv skal have mulighed for at tjene penge, derfor er der ikke så mange baner til foreninger.

 

Ad 3: 

Forskellige løsningsforslag blev diskuteret og følgende blev besluttet:

Vi fortsætter som hidtil med start kl. 12, indtil adgangskode bliver nødvendig for at komme ind. Fra det tidspunkt lejer vi 3 baner i en time i 6 uger og fortsætter sådan, hvis det ikke giver problemer. Hvis der opstår problemer, skal vi hurtigt overgå til at leje 3 baner i 2 timer.

 

Når baneleje bliver nødvendig, starter vi med at bruge af klubbens kassebeholdning.

 

Ad 4:

Ændringsforslag til vedtægterne fra Arne og Leon:

Vi foreslår at § 1 fremover ser sådan ud:

 • 1 Navn, hjemsted og formål 
  Foreningens navn er "Ram & Hop". 
  Dens hjemsted er København 

Ændringsforslaget blev vedtaget. Det tilstræbes dog, at klubben fortsætter med at spille i Svanemøllehallen.

Ændringsforslag til vedtægterne fra Arne og Leon:

 • 2 Formål 

Foreningens formål er at fremme det sportslige og sociale samvær omkring badmintonspillet indenfor og udenfor badmintonbanen. 

Foreningen søger at udbrede kendskabet til badminton på Østerbro og omegn og udvide kredsen af medlemmer gennem vennekontakt, bekendtskaber, opslag og annoncering på nettet og i lokale aviser. Det tilstræbes kontinuerligt at optage nye medlemmer.

Ændringsforslag: "Østerbro og omegn"  ændres til “København"

Ændringsforslaget blev vedtaget.


Ændringsforslag til vedtægterne fra Johnny:

Kontingentbetalende medlemmer skal ved skifte af spillested væk fra Svanemøllehallen i en overgangsperiode på 14 dage have mulighed for at udgå af foreningen og samtidig få 2/3 af seneste betalte kontingent tilbage som kompensation. 


Bestyrelsen accepterede dette, men det bliver ikke ændret i vedtægterne.

Ændringsforslag til vedtægterne fra Mette:

Forslag 1 – 3 ang. tider for indkaldelse og udsendelse

Det blev vedtaget, at følgende tider skal stå i vedtægterne:

Ordinær generalforsamling:                           

Dagsorden udsendes 3 uger før                     

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før            
Indkomne forslag udsendes 1 uge før                           


Ekstraordinær generalforsamling:

Dagsorden udsendes 2 uger før

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før

Indkomne forslag udsendes 3 dage førForslag 4 ang. sted

Forslaget om neutralt sted for afholdelse af møde blev ikke vedtaget.

Forslag 5

Bortfaldet

Ad 5:
Der blev ikke truffet en beslutning. Der indkaldes til nyt møde, når det bliver aktuelt.

Ad 6:
Der var ikke noget under evt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat af ordinær generalforsamling i Ram & Hop lørdag den 27. april, 2019 kl. 13.30 i Svanemøllehallen

Til stede: Annette J, Arne, Claus, Daniella, Dorte, Helle, Henrik, Iver, Karina, Lars, Leon, Mette, Peter Fitz., Therese,

Afbud: Jesper, Johnny, Kristian, Peter H.

 

DAGSORDEN

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af budget til godkendelse (herunder kontingent fastsættelse)
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af revisor og bestyrelsessuppleant
 • Eventuelt

 

Ad 1: Helle valgt som dirigent og Arne som referent.


Ad 2:Arnes beretningomhandlede den positive udvikling med nu 20 medlemmer mod før 12 (10 af hvert køn) og med mange yngre folk incl. nye emner til bestyrelsen. I den senere tid har været godt fremmøde. Spilleplanerne er strammet op (3x40 min.) efter princippet ”alle spiller med/mod alle” i løbet af en vis periode med hensyntagen så vidt muligt til de forskellige spillestyrker. Arne står for planerne, og i hans fravær Mette. Og i begges fravær en frivillig. En ”opinionsmåling” har vist, at 50% ønsker at bibeholde det nuværende spilletidspunkt, 25% ville gerne vende tilbage til kl 14-16 på de gamle baner. 25% er lige glade.


Bestyrelsen vurderer, at der stadig er plads til nye medlemmerog har besluttet at annoncere igen i eftersommeren. God stil at tage vel imod de nyankomne. Bestyrelsen i samråd med øvrige medlemmer kan beslutte (jf. vedtægter), at interesserede, der er i for dårlig form/ spiller ”havebadminton” omsorgsfuldt kan blive bedt om at finde mere passende spilleforaer.

Socialtrettes en stor tak til Dorte for endnu en fin sommerfest og til Helle for at lægge lokaler til julefesten. Der er også basis for- og lyst til andre sociale aktiviteter, så som besøget på Rosa McGee. Forslag og intern kommunikation via facebook m.v. er oplagt. Vores website www.ramoghop.dker nu under opdatering, ikke mindst til brug for nye, interesserede. Stor tak til Leon for hans indsats.


Ad 3.Leon fremlagde regnskabet for 2018. Cirka halvdelen af midlerne går til sociale formål og halvdelen til bolde. Der er en god ”bufferkapital”. Vi skal hele tiden se på besparelser, også i.f.t. den enkeltes udgifter (f.eks. billige ketchere i Polen!). Bestyrelsen skal desuden se på, om/ hvordan vi får et gratis webhotel og sparer domæneafgift. Regnskabet blev godkendt (med forbehold for, at revisor Henrik skal have lejlighed til at tjekke bilagene igen).


Ad 4. Få bemærkninger til budgettet for 2019, som er opjusteret en smule i forventning om hyring af træner, øgede kontingentindtægter p.g.a. flere medlemmer og større boldforbrug (som muligvis modvirkes af vores indkøbte fugtighedsbeholdere). Budgettet vedtaget.


Ad 5. Et forslag fra Mette om nedsættelse af kontingentetfra kr. 300,- til kr. 250,- trak hun selv tilbage bl.a. i forventning om opsparing til en kommende jubilæumsfest. Almindelig enighed om, at det nuværende niveau er yderst rimeligt.


Næste år har R&H spillet på banerne i SVH i 20 år, men det egentlige 25 års jubilæum for foreningener først i 2021. Der var enighed om en fejring af 25-året. Og om, at bestyrelsen i samråd med festudvalget skal drøfte hvor og hvordan – og om vi også skal lave en festmarkering af 20-året for banerne.


Dortes forslag om at prøve en trænertil at indøve slag- og placeringsteknikker efter de behov, vi måtte have blev godt modtaget. Vi har Joakims tlf.nr. og Arne kender et muligt emne. Det vedtoges på foreningens regning – og her er Leons budgetbeløb ikke helt urealistisk – at prøve en enkelt gang. Bestyrelsen i samråd med medlemmerne vil hermed beslutte, om vi skal fortsætte – evt. med egenbetaling for de, der vil og får noget ud af det.

Mettes forslag om at spare tid med at finde datoer hvert år ved at beslutte en fast årlig dagfor GF blev vedtaget. Bestyrelsen træffer beslutning om dagen.

Bestyrelsens forslag om at vores facebook-adresse kun skal være åben for R&H medlemmerblev vedtaget. Det betyder også, at enkelte nuværende facebook-medlemmer, herunder en administrator, skal ud. Leon vil gerne stå som administrator og sørger for effektuering af beslutningen i samarbejde med Johnny, som p.t. også står som administrator. Nye medlemmer kan fortsat rekrutteres via personlige forbindelser, egne og andre facebooks, annoncer – gerne med henvisninger til vores website og kontaktperson.


Ad 6. Arne og Leon er ikke på valg. Dorte, Helle og Henrik er på valg. De to sidstnævnte ønsker at fratræde. Genvalgtblev Dorte og nyvalgteblev Danielle og Lars.


Ad 7. Henrik genvalgtes med applaus somrevisor. Karina valgtes til bestyrelsessuppleant.


Ad 8. Der var bredt flertal for at afholde den årlige sommerfest, og at det er op til de nuværende medlemmer af fest udvalget (Mette og Leon) at afgøre hvornår, dvs. en dag hvor de begge kan. Det bliver så lørdag den 31. august. Blandt de muliger, der drøftedes var en tur i Fælledparken med petanque, diverse spil og lege, efterfulgt af spisning i de lokaler Iver har adgang til.

Leon foreslog, at bestyrelsen henvender sig til SVH for at få forbedret belysningenaf vores baner. Alle var for.

Arne noterer sig, at der p.t. (når dette skrives) er otte herrer og fire-seks damer tilmeldt holdkampenmed BMK84 lørdag den 11. maj kl. 12.

Svanemøllehallen ((SVH) har ændret åbningstider. Sidste ordinære spilledag i (SVH) før sommerlukning er lørdag den 29.juniog første ordinære spilledag efter sommerlukningen er lørdag den 17. august. På de fire lørdage i juli og de to første lørdage i august har vi i samarbejde med BMK84 adgang til baner i Ryparken.

Konstituerende møde i den nye bestyrelseafholdes lørdag den 11. maj kl. 11 i SVH.

 

29/4/2019/Arne