Generalforsamling


Badmintonklubben Ram og Hop

 


 


 


 


    


Referat af generalforsamlingen i Ram og Hop, lørdag d. 10.5.14.                                           


 


 


Til stede: Arne Lennartz. Kirsten Sørensen, Jørgen Hansen, Ulla Holm Hansen, Berit Andersen, Annette Jorst, Johnny De Summer-Brason , Ulla Uldahl, Lïfe Andruszkow, Annette Blum.


 

DAGSORDEN


 


1) Valg af dirigent og referent


2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år


3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


4) Forelæggelse af budget til godkendelse


5) Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændringer


5) Indkomne forslag


6) Valg af bestyrelse


    Jørgen Hansen og Kirsten Sørensen er på valg


    Jørgen Hansen er villig til genvalg. Kirsten Sørensen er ikke villig til genvalg.


7) Valg af revisor og bestyrelsessuppleant


8) Eventuelt


ad 1) Valg af dirigent og referent:


Arne blev valgt som dirigent, Annette J. som referent.


ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år:


På nuværende tidspunkt er vi omkring 20 medlemmer. Flere nye er kommet til, hvilket er positivt.


Vi har en medlemskampagne i gang, der via annoncer i aviser har skaffet to nye medlemmer, og flere har meldt sig ind via "mund-til-øre-metoden".


Vi annoncerer igen, når efterårssæsonen begynder. Johnny foreslog, at der også annonceres via Google AdWords, hvilket alle syntes, var en god idé.


Formanden (Jørgen) har indsendt diverse oplysninger om indtægter + regnskab til administrationen (Københavns Kommunes Fritidsforvaltning). Vi skal søge om banerne igen i februar 2015.


ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:


Kirsten: Regnskabet er udsendt. Positivt resultat: budgettet er overholdt. Største udgiftspost er bolde.


Ulla U. var denne gang revisor i stedet for Annette Nielsen, der var forhindret. Regnskabet blev godkendt.


ad 4) Forelæggelse af budget til godkendelse:


Kassereren, (Kirsten), fortalte om de forskellige poster, og budgettet blev godkendt. Vi har en sund økonomi, uden at der er overdrevent mange penge til rådighed. Vi kører på grænsen mht antallet af medlemmer (gratis baner).


Bestyrelsen vil undersøge regler i forhold til klubbens pengebeholdning.


Til slut en stor tak til Kirsten for en god kasserer-indsats :-)


ad 5) Indkomne forslag:


Bestyrelsen fremlagde forslag om vedtægtsændringer, som på forhånd er blevet tilsendt klubbens medlemmer pr mail.


Arne foreslog, at der stemtes om ændringerne punkt for punkt, hvilket vi gjorde. Alle punkter under nedenstående paragraffer blev enstemmigt vedtaget efter fremlæggelse og diskussion:


 


§ 2: Formål


§ 3: Medlemskab


§ 4: Kontingent


§ 6: Ordinær generalforsamling


§ 9: Ledelse


 


Ændringerne kunne dog ikke vedtages på generalforsamlingen, da der var for få fremmødte medlemmer - men da 2/3 af de tilstedeværende stemte for forslagene, vil et tilsvarende flertal på mindst 2/3 - uanset antallet af fremmødte - på en ekstraordinær generalforsamling senere kunne vedtage dem.


ad 6) Valg af bestyrelse:


To medlemmer og en suppleant skulle vælges.


Kandidater til medlemspost: Lïfe, Sudhir og Jørgen.


Valgt blev: Sudhir og Jørgen.


Kandidater til suppleant: Ulla U. og Claus.


Valgt blev: Ulla U.


 


Valgt som revisor blev eneste kandidat: Kirsten.


ad 7) Eventuelt:


Arne henstillede til, at man møder op 13.50 - altså 10 minutter før start, da der skal sættes hold. Hvis man møder senere, må man være indstillet på at være den, der evt. sidder over. Efter holddeling bedes man gå hurtigt til banerne - bl.a. for at lette arbejdet med fordelingen af spillerne - en utaknemmelig tjans, som Ulla H. har. Tak til hende for dette arbejde :-)Ulla U. spurgte, om hallen lukker kl. 16, og svaret var, at det kun er i maj (+ måske i begyndelsen af august).Arne spurgte, om der var interesse for at spille en anden ugedag end lørdag (hvor hallen jo er lukket) i maj/juni/august. Han, Annette J. og Johnny var interesserede, og der vil gå en forespørgsel ud til de ikke-tilstedeværende medlemmer.


 


Arne spurgte, om der var mulighed for at afpasse kontingentet, så man  ved indgåelse af medlemskab kun skulle betale et beløb, der modsvarede, hvad der var tilbage af det pågældende halvår. Kirsten svarede, at hun/bestyrelsen allerede anvendte en sådan praksis.


 


Til slut var den tilbagevendende sommerfest på dagsordenen. Et festudvalg bestående af Annette B. og Ulla U. blev nedsat. De vender tilbage med en dato og invitation.